PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės

2011 m. vasario  28 d.  įsakymu Nr. 37

LIETUVOS MOKINIŲ KONKURSO „JONO BASANAVIČIAUS VEIKLOS KELIU“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.        Lietuvos mokinių konkurso „Jono Basanavičiaus veiklos keliu“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2.        Konkursas skiriamas Jono Basanavičiaus 160-osioms gimimo metinėms paminėti.

3.        Konkurso tikslai ir uždaviniai:

3.1. Skatinti jaunimą domėtis istorine, kultūrine gyvenamosios vietovės aplinka, iškiliomis asmenybėmis.

3.2. Ugdyti jų pilietiškumą, kūrybiškumą bei iniciatyvą saugojant ir puoselėjant kultūros paveldą.

3.3. Sudaryti sąlygas saviraiškai, kultūrinei edukacijai.

4.        Konkursą organizuoja Lietuvos nacionalinis muziejus. Konkurso koordinatorė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Birutė Kazlauskienė, tel. (8 5) 262 9426; el. p. informacija@lnm.lt.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

5.        Konkursas vyks nuo 2011 m. kovo 1 d. iki lapkričio 16 d.

6.        Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo lavinimo mokyklų 8–12 klasių mokiniai.

7.        Konkursas susideda iš trijų dalių:

7.1. Dailės kūrinys. Turi būti A4 arba A3 formato. Darbas gali būti atliktas įvairia technika (grafika, tapyba, koliažas ir kt.).

7.2. Fotografija. Priimamos ne mažesnės kaip 15×21 cm formato fotografijos. Galima pateikti nuotraukų seriją – iki 3 vnt.

7.3. Trumpametražis filmas. Trukmė – iki 10 min. Gali būti dokumentinis, animacinis, vaidybinis.

8. Konkursas vykdomas etapais:

8.1. Pirmas etapas: kovo–birželio mėn. darbas vietose (mokyklose, gimnazijose). Mokiniai fotografuoja, piešia pasirinktus kultūros objektus, kuria DVD filmus, tematiškai susijusius su įvairiapuse Jono Basanavičiaus veikla (J. Basanavičius – lietuvių etninės kultūros tyrinėtojas, tautosakininkas, istorinių paminklų apsaugos pradininkas). Darbai turėtų būti orientuoti į gyvenamosios vietovės kultūros paveldo palikimą bei pažinimą, gyvenamosios vietovės kultūrinį atskleidimą.

8.2. Antras etapas: liepos–rugsėjo mėn. (savivaldybėse, Jono Basanavičiaus gimtinėje, Vinco Kudirkos muziejuje, Jono Šliupo memorialinėje sodyboje). Geriausiai įvertinti darbai siunčiami baigiamajam etapui.

8.3. Baigiamasis etapas – darbų paroda ir edukacinė viktorina – vyks 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Vilniuje, Arsenalo g. 1.

9. Konkursinius darbus mokiniai kuria savarankiškai arba vadovaujami mokytojo. Kūrinys gali būti ir kolektyvinis. Darbus (dailės kūrinius, fotografijas, filmus) reikia siųsti iki 2011 m. spalio 10 d. adresu: Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, konkursui „Jono Basanavičiaus veiklos keliu“.

10. Kiekvienam pateiktam darbui užpildoma atskira anketa pagal formą, pateiktą Nuostatų priede. Anketą privaloma pateikti kartu su darbu.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Konkursą remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

12. Konkurso darbus vertina muziejaus direktorės įsakymu sudaryta vertinimo komisija.

13. Vertindama darbus, komisija atsižvelgs į temos atskleidimą, pateiktos idėjos autentiškumą ir originalumą, kūrybiškumą, meninę raišką, techninį sprendimą.

14. Konkurso laureatai bus pakviesti į iškilmingą konkurso apibendrinimą, parodos atidarymą bei edukacinę viktoriną.

15. Nugalėtojai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, Lietuvos nacionalinio muziejaus padėkos raštais, rėmėjų dovanomis bei prizais.

16. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami.

17. Pateikdami darbus, Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius.

_____________________________________

Konkurso koordinatorė Lietuvos nacionalinio muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Birutė Kazlauskienė. Tel. (8 5) 262 9426

LIETUVOS MOKINIŲ KONKURSO „JONO BASANAVIČIAUS VEIKLOS KELIU“

dalyvio anketa

Darbo pavadinimas

Dalyvio vardas, pavardė

Dalyvio telefono nr., el. pašto adresas
Klasė (nurodyti, jei tai gimnazijos klasė)
Tikslus mokyklos pavadinimas
Mokyklos adresas
Mokyklos telefono nr., el. pašto adresas
Vadovavusio darbui mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo telefono nr., el. pašto adresas

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS!

Darbai su užpildyta anketa iki 2011 m.  spalio 10 d. pristatomi  adresu: Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, konkursui „Jono Basanavičiaus veiklos keliu“.