Nuo 2010 m. lapkričio 25 d. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Savivaldas mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Lietuvos maironiečių draugija yra šio projekto partnerė.

Šiame projekte susipina įvairių inovacijų diegimas (mokymo/si (ugdymo/si) metodų, mokymo/si organizavimo ir sisteminės inovacijos bei inovacijos prioritetinėse Lietuvos švietimo srityse).

Projekto metu bus realizuojamas modelis „Mokymas/is gyvenimui“, kurio pagrindu bus parengtos mokymo/si programos, vadovai, vyks mokymai. Veiklos orientuotos į:

–                       jaunimo organizacijų atstovų, kaip socialinių partnerių, kompetencijas savivaldaus mokymosi, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, srityje plėtotę ir įgalinimą juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaikų ugdymo(si) ir kituose socialiniuose edukaciniuose procesuose (pvz., patyčių prevencijos ir nediskriminavimo srityje).

Laukiamas rezultatas. Išsiugdys patyčių prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas savivaldaus mokymosi kontekste, kurios jiems bus naudingos plėtojant jaunimo politiką už mokyklos ribų, t. y. skatinant toleruoti „kitoniškumą“ neformalaus mokymosi procese.

Daugiau informacijos

Projekto vadovė Irena Ptašinskienė

Tel. (8~41) 595 716

El. paštas iptasinskiene@gmail.com

Šiaulių universitetas

Edukologijos fakultetas

P. Višinskio g. 25