PATVIRTINTA

Lietuvos jaunimo turizmo centro

direktoriaus 2011 m. vasario  d.

įsakymu Nr. VO-

ISTORINIS – KŪRYBINIS PROJEKTAS

„MANO AŠARA PASAULY NIEKADA NEIŠDŽIUS“

RAŠINIŲ KONKURSO „JIE BUVO KITOKIE NEI MES”

N U O S T A T A I

I.                          BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Istorinio – kūrybinio projekto „Mano ašara pasauly niekada neišdžius“ (toliau – Projektas) rašinių konkurso „Jie buvo kitokie nei mes“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkursas vyksta 2011 m. kovo – gegužės mėn. Konkursas skiriamas didžiųjų trėmimų ir holokausto 70-mečiams paminėti.

3. Konkursą organizuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras. Partneriai – Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Konkurso koordinatorė – Lietuvos jaunimo turizmo centro metodininkė Rūta Masiulytė, tel. (8 5) 2154319, el. paštas ruta.masiulyte@ljtc.lt

4. Konkurse dalyvauja šalies bendrojo lavinimo, profesinių ir neformalaus ugdymo mokyklų 7–12 klasių mokiniai.

5. Konkursas suteikia galimybę šalies mokiniams įprasminti Lietuvos valstybei reikšmingų tragiškų istorijos įvykių sukaktis – didžiųjų trėmimų ir holokausto 70-mečius, rašiniuose išreikšti savo mintis, požiūrį, kodėl jie buvo kitokie tremtyje, holokausto metu. Konkursu siekiame ugdyti mokinių pilietiškumą, toleranciją, savišvietą, lavinti kūrybinius gebėjimus ir šių įvykių istorinės svarbos suvokimą.

II.                       KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Mokiniai rašinius konkursui kuria savarankiškai ar vadovaujant mokytojui.

7. Rašinių autoriais gali būti tik pavieniai mokiniai.

8. Rekomenduojamos rašinių temos:

8.1. Lietuvių ir žydų asmenybės, visuomenės veikėjai;

8.2. Lietuvių ir žydų patriotizmas;

8.3. Lietuvių ir žydų talentai;

8.4. Lietuvių ir žydų kultūra, religija ir tradicijos;

8.5. Kas jie buvo: stebėtojai, gelbėtojai ar nusikaltimo dalyviai?

9. Dalyviai savo nuožiūra gali pasirinkti arba patys susikurti potemę, konkretizuojančią bendrą konkurso temą.

10. Reikalavimai rašiniui:

10.1.  darbas neturi viršyti 3 (trijų) A4 formato puslapių;

10.2.  tekstas rašomas Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių;

10.3. darbo antraštiniame lape būtina nurodyti darbo pavadinimą, autorių (vardas, pavardė), mokinio telefoną ir el. paštą, klasę, vadovą, jo telefoną ir el. paštą, tikslų mokyklos pavadinimą ir adresą, telefoną ir el. paštą.

11. Rašinys turi fiksuoti konkrečius faktus, datas, vietoves, vadovautis istoriniais šaltiniais.

12. Darbai pateikiami iki 2011 m. gegužės 5 d. Lietuvos jaunimo turizmo centrui (rašinių konkursui „Jie buvo kitokie nei mes“, Filaretų g. 17, LT-01207 Vilnius). Siunčiant darbus paštu, paskutinė pašto spaudo siuntimo data turi būti 2011 m. gegužės 2 d.

III. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

13. Konkurso darbus pagal dvi amžiaus grupes (7-9 ir 10-12 kl.) vertins Lietuvos jaunimo turizmo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

14. Konkurso darbai vertinami pagal istorinės temos atskleidimą, medžiagos autentiškumą, kūrybiškumą, gebėjimą kritiškai vertinti, originalumą, bendrąjį raštingumą.

15. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų arba plagijuoti, nebus pateikiami vertinimo komisijai.

16. 2011 m. gegužės 18 d. konkurso nugalėtojai ir geriausių darbų autoriai bus kviečiami dalyvauti projekto baigiamojoje šventėje, kuri vyks Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre. Šventės metu vyks darbų paroda, konkurso aptarimas. Dviejų amžiaus grupių nugalėtojai  apdovanojami Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais ir įsteigtomis atminimo dovanomis, kiti konkurso dalyviai ir darbų vadovai – padėkomis. Po šventės Genocido aukų muziejuje Vilniuje bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir dokumentinių filmų peržiūra (pagal amžiaus grupes).

17. Organizatoriai turi teisę keisti konkurso aptarimo laiką ir vietą.

18. Konkursams atsiųsti darbai nebus grąžinami. Pateikdami darbus konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

19. Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 2154319 (Rūta Masiulytė) ir el. paštu ruta.masiulyte@ljtc.lt

20.  Konkursas skelbiamas Lietuvos jaunimo turizmo centro interneto svetainėje www.ljtc.lt (veikla → projektai).