Edukacinės programos Maironio 150-mečiui (2012 m. lapkričio 2 d.) „Maironio keliu į mokslą“ metmenys

Kelias iš Bernotų į Kauno gimnaziją – palei Dubysą arkliais su tėvu Aleksandra Mačiuliu iki Nemuno, į Kauną garlaiviu

 1. Bernotai–Pasandravys. Maironio gimtinės muziejus, seneliai, tėvai (Aleksandras Mačiulis ir Ona Kurmauskaitė (vysk. Motiejaus Valančiaus parinkta, pasiūlyta, patarta); M. Valančiaus ir Maironio tėvų pažintis. Gimimas Pasandravyje 1862 m. (sukilimo brendimas). Ąžuolų takas iš Pasandravio į Bernotus.
 2. Betygala. Bažnyčia, Maironio krikštas. Betygalos piliakalnis, šventykla, šalia Betygalos kapinės (Maironio tėvų kapas, maironiečių globėjo mokytojo Antano Juškos kapas). Senovės lietuvių šventykla, dabar bažnytėlė prie Dubysos. Maironio pradžios mokslai. Šventinimo į kunigus iškilmės (primicijos), gimtinėje pirmosios mišios. Pirmasis maironiečių būrelis (mokytoja kraštotyrininkė M. B. Navakauskienė).

Maironio kelias į mokslą – pradžia Betygaloje, vėliau Kauno srities gimnazija, dab. Maironio gimnazija Kaune.

Pakeliui netoli Ariogalos piliakalnio – Bielskio kalnas.

3. Ariogala. Ariogalos piliakalnis. Nuo Betygalos į Ariogalą prie Dubysos – garsios Ariogalos žemės centras, pasak Edvardo Gudavičiaus, gal ir visos Žemaitijos žemės centras dar prieš Mindaugo laikus.

Piliakalnis – Birutės kalnas, už Ariogalos dešinėje prie Dubysos.

Daugirdų dvaras ir kapavietė – kitapus Dubysos, ties Bielskio kalnu.

Tado Daugirdo (archeologo) koplyčia ir sovietinio teroro aukų paminklas Ariogalos kapinėse. Vaizdai į Dubysą. Dvaro rūmai – pokario gimnazija.

Ariogalos miestelis sudegintas II pasaulinio karo metais. Ariogalos gimnazijos muziejus.

Garsūs Ariogalos krašto žmonės:

Stasys Šalkauskis – filosofas, pedagogikos kūrėjas.

Jurgis Savickis, rašytojas, psichologinės prozos pradininkas. Už Dubysos Pagausančio kaime, prie Gausantės upelio, tėvas gavo žemės apie 80 ha – jis Ariogaloje buvo valdininkas. Jų šeimos kapas Juodaičiuose. Sūnus rašytojas, diplomatas, Europoje Lietuvos atstovybių vadovas; savo fazendą Prancūzijoje prie Italijos sienos pavadino „Ariogala“.

Selekcininkas Rudzinskis, archeologas T. Daugirdas.

 1. Čekiškė. Miestelis 1600 m. paminėtas, 1617 m. pastatyta bažnyčia kairėje Dubysos pusėje, per Čekiškę į panemunę ėjo 1863 m. sukilimo kariuomenė, netoli ir Ringovės miškai, paskutinis A. Mackevičiaus vadovaujamų sukilėlių mūšis.

1863 m. sukilimo vietos (per Čekiškę sukilėlių kariuomenė iš Raseinių krašto traukė per Girkalnį, Mišiūnus ir ties Čekiške kėlėsi per Dubysą į Kauno pusę) ir Ringovės miškai – už 10 km. Švč. Trejybės bažnyčia, vėlesnė pastatyta dvarininko Jurgio Mackevičiaus.

Iš čia kilęs prof. Pranas Dovydaitis (Vasario 16-osios akto signataras). 1886–1942 (nužudytas kalėjime Sverdlovske). Antanas Marcinkevičius parašė knygą „Prie Dubysos“ (apie Čekiškę ir jos žmones).

Čekiškės mokykloje pirmasis maironiečių būrelis Kauno rajone.

 1. Seredžius. Piliakalniai. Kompozitoriaus Jono Šimkaus tėviškė už Dubysos prie Juodaičių kelio.
 2. Ringovė (poilsis 1 val.). Ringovė – Panemunės kaimelis, 4 km nuo Seredžiaus į Vilkijos pusę panemune. Už kaimelio, 0,5 km prie Nemuno, Ringovės urėdijos senas namelis miške, kalno papėdėje, prie plento. Čia žandarų suimtas 1863 m. vienas sukilimo vadų Antanas Mackevičius. Ringovės piliakalnis už 500 m – nuo jo vaizdas į Vilkiją ir anapus Nemuno. Prie kaimo miškas ištekinis šimtametis. Maironio pirmas eilėraštis „Miškas ūžia“ – seminarijoje skaitė Daukanto istorijos Lietuvos miško aprašymą. Numatoma Maironiečių draugijos veiklos ekspozicija klėtelėje, susipažinimas. Pėsčiomis (yra kelio užtvarai) į seną urėdiją ir piliakalnį. Vaizdai į Nemuną.
 3. Vilkija. Bažnyčia. Tautosakininkų brolių A. ir J. Juškų muziejus. Tautodailės muziejus ir kt. Pažintis su Lietuvos kultūros paveldu (buvusi aukštesnioji liaudies amatų mokykla, pažintis su moksleivių kūrybiniais darbais, krašto kultūros paveldu). Įdomi šv. Florijono skulptūra. Vilkijos gimnazija, garlaivių prieplauka.
 4. Raudondvario pilis. Bažnyčia. Dažnai būdavo Maironis, jau kunigų seminarijos rektorius. Pilies istorija. Muziejus. Gimnazija.
 5. Kaunas. Kunigo A. Mackevičiaus pakorimo aikštė. Priešmirtinė kalba. Kauno kunigų seminarija. Maironio namai – Kauno lietuvių literatūros muziejus. Paminklas.

Kauno gimnazija (dab. Maironio gimnazija), kurioje mokėsi Maironis; muziejus; salė, kurioje vykdavo Lietuvos Seimo posėdžiai.

10. Maironio 150-mečiui skirtos konferencijos, sambūriai, šventės Betygaloje, Ariogaloje, Vilkijoje, Raudondvaryje, Kaune ir kt. programoje minimose vietose.

Edukacinė programa vertinga keliais aspektais:

1.      Plačiau susipažįsta su Dubysos–Nemuno krašto gamta.

2.      Mokiniai ir mokytojai ją rengdami gilinasi į Lietuvos valstybės praeities ir dabarties istoriją.

3.      Pažintis su kultūros paveldu, tautodaile, paminklais.

4.      Parengta platesnė edukacinė programa galėtų būti išspausdinta, padauginta mokykloms ir kultūros, turizmo įstaigoms, plėstų krašto pažinimo darbą.

5.      „Maironio keliu į mokslą“ vertinga būtų poeto brendimui pažinti, nes tėvas turėjo didelę įtaką sūnaus tautiškai savimonei, žadino domėjimąsi tautos istorija, pilietinius jausmus, ugdė bręstančio jaunuolio dvasinį pasaulį, tarnavimo Tėvynei jausmus. Tai aktualu ir šių dienų jaunimui.

6.      Programoje sukoncentruota Maironiečių draugijos veikla (knygos, laikraščiai „Sandrava“, mokinių poezijos ir rašinių, fotonuotraukų ekspozicijos) skatintų domėjimąsi Maironio gyvenimo ir kūrybos reikšme Lietuvai.

Programos partneriai: Kauno Maironio gimnazija, Kauno „Santaros“ gimnazija, Raseinių r. Betygalos Maironio vidurinė mokykla, Raseinių r. Ariogalos gimnazija, Kauno r. Raudondvario gimnazija, Kauno r. Vilkijos gimnazija.

Programos rėmėjai: Raseinių r. Betygalos bendruomenė, Kauno r. Vilkijos apylinkių ir Raudondvario seniūnai, Kauno rajono savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė, Kauno r. miškų urėdija, Švietimo ir mokslo ministerija.

Draugijos pirmininkas        Eugenijus Urbonas

Tel. 8 682 34 244

PROJEKTO „Maironio keliu į mokslą“ VYKDYTOJAI

 1. Eugenijus Urbonas, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, tel. 8 682 34 244
 2. Judita Sakalienė, draugijos pirmininko pavaduotoja, Kauno Maironio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 3. Zita Liciuviene, Kauno „Santaros“ gimnazijos mokytoja metodininkė
 4. Marija Karpavičienė, Kauno Maironio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, tel. 8 654 96 080
 5. Birutė Marija Navakauskienė, Raseinių r. Betygalos Maironio vid. m-klos mokytoja metodininkė
 6. Irena Marcinkevičienė, Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja
 7. Marytė Kvietkauskienė, Ariogalos gimnazija
 8. Arūnas Bačiūnas, Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas
 9. Zina Kuncienė, Čekiškės pagr. m-klos mokytoja
 10. Birutė Goberienė, draugijos sekretorė, tel. 8 682 40 911
 11. Tomas Gaidamonis, Raudondvario seniūnijos seniūnas
 12. Janina Marcinkevičienė, Ringovės k. seniūnaitė
 13. Gema Račienė, Betygalos bendruomenės pirmininkė
 14. Aistė Radavičienė, Vilkijos gimnazija

PROJEKTO KURATORIAI

1.      Kauno rajono meras Valerijus Makūnas

2.      Poetas Marcelijus Martinaitis, Maironiečių draugijos tarybos narys, tel. 8 698 39 797

3.      Bonifacas Stundžia, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas, profesorius

4.      Aldona Ruseckaitė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė

5.      Juozas Jermalavičius, Kauno urėdas, el. p. info@kaunmu.lt

6.      Antanas Smetona, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas

7.      Gediminas Kazlauskas, Aplinkos ministras

8.      Lietuvos rašytojų sąjunga

9.  Kauno kunigų seminarija

Kauno Vytauto Didžiojo universitetas